Friday, 28/01/2022 - 22:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Vô Tranh

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC KHOẢN  THU THEO QUY ĐỊNH, THU THỎA THUẬN, THU HỘ VÀ THU HỘ - CHI HỘ NĂM HỌC 2019 - 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

 

PHÒNG GDĐT PHÚ LƯƠNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

    TRƯỜNG TH VÔ TRANH                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

             

           Số: 38/KH-THVT                               Vô Tranh,  ngày 24 tháng 9  năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

 THỰC HIỆN CÁC KHOẢN  THU THEO QUY ĐỊNH, THU THỎA THUẬN, THU HỘ VÀ THU HỘ - CHI HỘ NĂM HỌC 2019 - 2020

 

       

Kính gửi:   - Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – UBND  xã Vô Tranh

                             - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương.

 

Căn cứ công văn số 600/ PGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Phòng GD & ĐT huyện Phú Lương thực hiện các khoản thu chi năm học 2019-2020;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của trường Tiểu học Vô Tranh;

Căn cứ vào ý kiến thống nhất và kế hoạch triển khai trong BGH, Hội đồng sư phạm nhà trường và  Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Tiểu học Vô Tranh  tại biên bản ngày 19 và 20 tháng 9 năm 2019;

Trường Tiểu học Vô Tranh xây dựng kế hoạch thực hiện các khoản thu năm học 2019– 2020 như sau:

1. Các căn cứ để xây dựng:

Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT-KHTC ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thông tư số 61/2017/TT-BTC  ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

          Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ Ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ ngân sách nhân dân;

          Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017.

Công văn số 1512/SGDĐT- KHTC ngày 22/8/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020

2.  Thời gian thực hiện: Thực hiện trong năm học 2019 - 2020.

3. Mục đích xây dựng:

- Thực hiện tốt việc sử dụng các khoản thu đúng mục đích, có hiệu quả.

- Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong việc sử dụng các nguồn thu.

- Thực hiện chủ trương quản lý tốt các khoản thu chi trong cơ sở giáo dục theo đúng quy định. Đồng thời để tăng cường công tác tham mưu, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục trên địa bàn huyện.

- Xây dựng được môi trường giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội lành mạnh.

4. Nguyên tắc thực hiện:

Đối với các khoản thu đúng quy định: Thực hiện đúng theo văn bản quy định của các cấp có thẩm quyền.

Các khoản thu khác ngoài quy định của các cấp có thẩm quyền phải đảm bảo được sự thoả thuận, thống nhất của cha mẹ học sinh.

Các khoản thu phải đảm bảo nguyên tắc sử dụng đúng mục đích. Nhà trường không coi bất kỳ hình thức đóng góp nào như là một điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục. Đồng thời bên đóng góp cũng không gắn bất kỳ điều kiện ràng buộc nào về đặc quyền, đặc lợi trong việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục.

Trong quá trình quản lý, sử dụng các khoản đóng góp phải đảm bảo yêu cầu dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định.

Các khoản thu được hạch toán kế toán riêng theo từng khoản thu, không được dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho nội dung, mục đích khác.

Các khoản thu phải thông báo công khai bằng văn bản tới từng cha mẹ học sinh, xây dựng kế hoạch thu hợp lý. Nhà trường không  gộp nhiều khoản thu vào đầu năm học.

5. Đối tượng hưởng lợi: Phục vụ trực tiếp cho các hoạt động học tập của học sinh.

 

CÁC KHOẢN THU VÀ MỨC THU

  1. KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH

1. Tiền trông giữ xe đạp:

Thực hiện theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND Tỉnh Thái Nguyên v/v phê duyệt giá dịch vụ trong giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tính Thái Nguyên.

- Mức thu: 15.000đ/xe/tháng.

- Phương án thu: Thu theo năm học.

- Dự kiến thu được: 120 xe x 15.000đ/xe/tháng x 9 tháng = 16.200.000đ.

- Kế hoạch chi và mức chi:

+ Nộp cho cơ quan thuế: 10% x 16.200.000 = 1.620.000đ.

+ Thuê trông giữ xe đạp: 9 tháng x 1.620.000đ/tháng/ 2 khu = 14.580.000đ.

II. CÁC KHOẢN THU THỎA THUẬN

1. Tiền nước uống:

- Tồn quỹ năm học 2017 - 2018: 0 đ.

- Mức thu: 40.000đ/hs/năm 

- Dự kiến thu: 722 học sinh x 40.000đ = 28.880.000 đồng.

- Phương án thu: Thu theo năm học

- Kế hoạch chi và mức chi

+ Mua nước uống cho học sinh khu Trung  Tâm:

11,73 bình/lớp x 17 lớp  x 9 tháng x 10.000đ/bình = 17.940.000đ.

+ Trả tiền công cho người trực tiếp lọc nước, vệ sinh bình nước và vận chuyển nước lên lớp học: 660.000 đồng x 9 tháng = 5.940.000 đồng

+ Mua quả lọc thô nước, thay thế các quả lọc của máy lọc: 3.500.000đ

+ Mua bổ sung bình đựng nước do số lượng học sinh tăng và bình hỏng: 30 cái x 50.000đ/cái = 1.500.000đ.

- Dự kiến tổng chi: 28.880.000 đồng

- Số dư cuối năm học: 0

III. CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ, TÀI TRỢ, QUÀ BIẾU, TẶNG, CHO.

Là các khoản nhà trường được phép tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật. Là nguồn thu hợp pháp của nhà trường. Các nguồn thu này được chi tiêu theo thoả thuận với các nhà tài trợ.

IV. CÁC KHOẢN THU HỘ

1 Bảo hiểm y tế học sinh:

Thực hiện theo hướng dẫn số 1284/HDLT- GDĐT-BHXH ngày 26/7/2018 của Sở Giáo dục - Đạo tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên v/v hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh năm học 2019- 2020;

Công văn số 1746/SGDĐT-CTTT về việc hướng dẫn thực hiện kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên.

  - Mức thu tiền BHYT học sinh: 46.935đ/ tháng

+ Học sinh lớp 1: Tùy thuộc vào các tháng sinh ( hết BHYT cũ) mà nhân với định mức 1 tháng.

+ Lớp 2 đến lớp 5: 563.220đ/HS/năm học: Thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.

- Phương án thu: Thực hiện thu theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm

Nhân viên y tế mở sổ sách theo dõi, quyết toán theo quy định và thông báo kết quả với Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2. Bảo hiểm thân thể:

Là loại bảo hiểm tự nguyện, cha mẹ học sinh có quyền lựa chọn mua hay không mua và lựa chọn  mức phí phù hợp với điều kiện của gia đình. Nhà trường tạo điều kiện và phối hợp với các tổ chức bảo hiểm thực hiện công tác bảo hiểm cho học sinh, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến để cha mẹ học sinh tự nguyện tham gia.

BHTT có các mức phí dao động từ 70.000đ đến 180.000đ/học sinh.

Thời gian bảo hiểm: 01 năm (tính từ ngày tham gia).

Nhân viên y tế mở sổ sách theo dõi, quyết toán theo quy định và thông báo kết quả với Ban đại diện cha mẹ học sinh.

4. Quỹ Đội:

Thực hiện theo hướng dẫn số 02/HD/TĐTN-SGD&ĐT ngày 15/11/2017 của Tỉnh đoàn – Sở GD & ĐT Thái Nguyên  hướng dẫn việc thu, chi và sử dụng quỹ Đội trong trường học giai đoạn  2017-2022

Quỹ được xây dựng từ kết quả lao động, tiết kiệm; đóng góp của đội viên; do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan, đoàn thể xã hội, các tổ chức và cá nhân ủng hộ.

- Mức đóng góp để xây dựng quỹ là: 50.000đ/em/năm học.

- Dự kiến thu: 50.000đ x 722 hs  =36.100.000đ.

- Quỹ của liên đội và chi đội được sử dụng vào các hoạt động của Đội và báo cáo công khai trước đại hội Đội.

- Kế hoạch chi và mức chi:

Theo kế hoạch cụ thể của Đội như sau

+  Chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.

+ Chi mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất cho hoạt động Đội (trang bị hồ sơ, sổ sách, tài liệu nghiệp vụ, tạp chí, báo đội, trống, cờ, tập huấn, …).

+  Chi mua (in) phiếu chuyển sinh hoạt hè, phiếu chứng nhận hoàn thành các chuyên hiệu của chương trình rèn luyện đội viên, … tại liên đội.

+ Chi các hoạt động khác (xây dựng mô hình điểm, hội nghị tập huấn tại liên đội, các hoạt động xã hội của đội như thăm hỏi động viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn).

+ Chi tham gia các hoạt động Đội do đơn vị cấp trên tổ chức.

- Tổng dự chi: 36.100.000 đồng

- Số dư cuối năm học: 0

5. Quỹ chữ thập đỏ:

Thực hiện theo Luật số 11/2008/QH12 Luật hoạt động chữ thập đỏ và Quyết định 1348/QĐ-BNV ngày 19/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hội chữ thập đỏ Việt Nam.

Mức đóng góp để xây dựng quỹ: 5.000đ/hs/năm học

6. Quỹ kế hoạch nhỏ

Mức đóng góp để xây dựng quỹ: 10.000đ/hs/năm học

Chi: Đóng góp xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ, các  phong trào, cuộc thi cấp tỉnh.

7. Quỹ Ban đại diện CMHS:

(Thực hiện theo Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD & ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh)

Do Ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp thu – chi và quản lý quỹ theo Điều lệ.

 Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp: cha mẹ học sinh các lớp tự nguyện ủng hộ và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

 Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp thống nhất số tiền trích làm kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là: 20.000đ/hs/năm học.

Thực hiện các nội dung chi:

+ Mua văn phòng phẩm, giấy mời, phiếu thu,…;

+ Họp Ban đại diện CMHS đầu năm, giữa năm, cuối năm;

+ Viếng bố mẹ học sinh không may bị chết;

+ Thăm hỏi bố mẹ học sinh ốm đau phải nằm viện hoặc ngã gẫy tay gẫy chân.

+  Các Chi khác nếu có.

V. CÁC KHOẢN THU HỘ CHI HỘ

- Tiền thu, chi dịch vụ các kỳ thi (bằng tốt nghiệp, …): thu theo chi phí thực tế.

- Tiền học bạ, sổ liên lạc, giấy kiểm tra chung, sổ theo dõi sức khỏe học sinh: Thu theo chi phí thực tế hoặc theo giá bìa(nếu có).

- Các hoạt động (trải nghiệm sáng tạo, tham quan tập thể: thu, chi theo văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền trên cơ sở tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và phê duyệt của cơ quan quản lý trực tiếp.

Trên đây là kế hoạch thu chi các khoản đóng góp năm học 2019 – 2020 của Trường Tiểu học Vô Tranh

 

Nơi nhận:

- Như: Kính gửi;

- Lưu: Đơn vị.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

        

             Vũ Thị Hạnh

 

 

   UBND XÃ VÔ TRANH

XÁC NHẬN

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

PHÊ DUYỆT

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 301
Năm 2022 : 301