Friday, 28/01/2022 - 23:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Vô Tranh

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019- 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Hướng dẫn số 654/PGDĐT, ngày 18/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Lương về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019 – 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 672/KH-PGD&ĐT ngày 23 tháng 09 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Lương  Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra năm học 2019 - 2020, trường Tiểu học Vô Tranh xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế công khai cho năm học 2019 - 2020 như sau:

I - Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

 Thực hiện công khai của cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu:

Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế công khai.

II - Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai:

- Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai gồm 9 đ/c :

+ Đ/c Hiệu trưởng: Vũ Thị Hạnh: Trưởng ban;

+ Đ/c Phó HT Lê Thị Hằng: Phó ban;

+ Đ/c Phó HT Hoàng Thị Thu: Phó ban – Điểm Trung Thành

+ Đ/c Dương Thị Thu - Giáo viên - Thư ký;

+ Các đ/c tổ khối trưởng Tổ Văn phòng, Tổ 1, tổ 2 +3; tổ 4 +5 : ủy viên (4 đ/c);

+ Đồng chí Kế toán Nguyễn Thị Chuyền: ủy viên.

- Ban chỉ đạo căn cứ vào Quy chế công khai ban hành theo Thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo để lập kế hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định trong quy chế.

- Trách nhiệm:

Trưởng ban chỉ đạo phụ trách chung;

Phó ban chỉ đạo phụ trách nội dung 1;

Các thành viên phụ trách nội dung 2,3.

III - Kế hoạch thực hiện các nội dung công khai:

1- Các nội dung công khai :

1.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
          a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh vào Lớp 1 và của nhà trường, chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý nhà trường; kết quả đánh giá học sinh qua 3 mặt:  Đánh giá về Quá trình học tập của Hs,  đánh giá về năng lực, phẩm chất; sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Theo Biểu mẫu 05 của thông tư 36).

b) Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình Tiểu học, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các  cuộc giao lưu, giải toán, Tiếng anh qua mạng, số học sinh dự xét hoàn thành chương trình tiểu học, số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học (Thực hiện theo Biểu mẫu 06).
          c) Mức chất lượng đạt chuẩn quốc gia: Kế hoạch duy trì  đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.

d) Kiểm định cơ sở giáo dục: kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

1.2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:

a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (thực hiện theo Biểu mẫu 07).

          b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (thực hiện theo Biểu mẫu 08).

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và những năm tiếp theo .

1.3. Công khai thu chi tài chính:

Thực hiện quy chế công khai tài chính theo thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

a) Các khoản thu từ học sinh trong năm học 2019-2020 và dự kiến cho  năm học tiếp theo.

b) Ngân sách nhà nước cấp (theo dự toán 2019)

Các khoản chi trong năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

c) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm các khoản đóng góp đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội theo quy định.

Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

1- Về hình thức và thời điểm công khai :

- Công khai trong các cuộc họp của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường vào đầu năm học, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật thường xuyên  khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

- Niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm, cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

         - Đối với nội dung “Các khoản thu từ học sinh trong năm học 2019-2020 và dự kiến cho  năm học tiếp theo”  phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh và niêm yết trên bảng tin của nhà trường.

IV - Tổ chức thực hiện:

- Đ/c Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định theo quy chế và kế hoạch đề ra. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.  

 Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm 2019- 2020 và kế hoạch triển khai của năm học 2019-2020.

- Đ/c Phó Hiệu trưởng 1 : chủ trì, chịu trách nhiệm về nội dung 1: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; chịu trách nhiệm về đưa thông tin lên bảng tin của trường.

- Đ/c Phó Hiệu trưởng 2 cùng các Tổ trưởng chuyên môn tổ 1, tổ 2,3 và tổ 4,5 chịu trách nhiệm nội dung 2: Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục. Chuẩn bị các nội dung công khai liên quan báo cáo hiệu trưởng.

- Đ/c Kế toán chịu trách nhiệm nội dung 3: Công khai thu chi tài chính, cơ sở vật chất. Chuẩn bị các nội dung công khai có liên quan báo cáo đ/c Hiệu trưởng. Yêu cầu các đ/c trong ban chỉ đạo và toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc, báo cáo kịp thời, đúng quy định theo kế hoạch đề ra.

- Đ/c Thư ký Hội đồng chịu trách nhiệm tổng hợp các thông tin liên quan giúp hiệu trưởng để hoàn tất thông báo.

                                                                                             Hiệu trưởng

                                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                             Vũ Thị Hạnh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 301
Năm 2022 : 301